Zásady ochrany osobních údajů společnosti ATOM RAT, s.r.o.

Vaše osobní údaje spravujeme v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a bezpečnost informací.
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon“) a od 25. května 2018 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení“) zveřejňuje ATOM RAT, s.r.o. následující informace:

1. Jaké údaje spravujeme a k jakému účelu?

Spravujeme veškeré údaje nutné k vyřízení objednávky a učetním operacím po dobu, která je z technologického hlediska nezbytně nutná k realizaci nákupu a případné reklamaci či vrácení zboží.
Spravujeme jen takové údaje, které nám zákazník sám dobrovolně poskytne ve chvíli uskutečnění objednávky a se souhlasem s Obchodními podmínkami.

2. Jaká jsou moje práva?

Podle článku 15 Nařízení máte právo získat od Správce potvrzení o tom, jestli zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud jsou Vaše osobní údaje opravdu zpracovávány, máte právo k nim získat přístup společně s následujícími informacemi:
účely zpracování
kategorie dotčených osobních údajů
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby
existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování
právo podat stížnost u dozorového úřadu

3. Jak mohu svá práva uplatnit?

Do svých údajů můžete nahlédnout po přihlášení do svého uživatelského nebo prostřednictvím elektronického rozhraní, které jsme za tímto účelem zřídili na adrese
web: https://www.atomrat.cz/personal/
Přes toto rozhraní můžete provést veškeré operace, která jsou vám zaručena v bodě 2, tato služba je zdarma.

Chcete-li se na nás obrátit se svými dotazy, připomínkami nebo stížnostmi ohledně ochrany osobních údajů nebo v případě, že si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, můžete nás kontaktovat:
ATOM RAT, s.r.o., Lipová 30, 50321 Stěžery
Email: gdpr@atomrat.cz

Dovolujeme si upozornit, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna můžeme požadovat přimeřenou úplatu za vyřízení žádosti, která bude podána jinak než protřednictvím elektornického rozhraní na https://www.atomrat.cz/personal/, které je poskytováno zdarma.

Podle článku 77 Nařízení údajů máte právo, aniž by byly dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno některé z ustanovení Nařízení.

Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz